Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Gmina Brąszewice: Przebudowę istniejącej Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego), wykonanie otworu studziennego S-1/16 i budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Godynice.

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 539279-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brąszewice, Krajowy numer identyfikacyjny 73093441800000, ul. ul. Starowiejska  1, 98277   Brąszewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 211 778, e-mail ug_braszewice@wp.pl, faks 438 211 873.
Adres strony internetowej (url): www.braszewice.bip.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowę istniejącej Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego), wykonanie otworu studziennego S-1/16 i budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Godynice.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IT.271.6.PN.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Roboty polegać będą na Przebudowie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego), wykonaniu otworu studziennego S-1/16 i budowie studni głębinowej nr 2 w miejscowości Godynice. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Cześć 1 zamówienia nazwana” Wykonanie otworu studziennego S-1/16 w miejscowości Godynice” obejmuje: 1) wykonanie jednego otworu studziennego o głębokości ok. 75,0 m w końcowej średnicy otworu O 350 mm, jednak nie głębiej niż 99,0 m , 2) wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej, (dokumentacja hydrogeologiczna musi obejmować wyniki prac geologicznych ustalające zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych sporządzona zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (tekst jednolity. Dz. U. z 2014 r., poz. 596). 3) wykonanie badań wody w zakresie mikrobiologii i fizykochemii. 4) Wykonawca ma obowiązek realizować projekt robót geologicznych pod dozorem i kierownictwem osób posiadających wymagane kwalifikacje i prowadzenia prac geologicznych z zastosowaniem robót geologicznych z zachowaniem obowiązujących przepisów wynikających z osobnych przepisów prawa. 2. Część 2 zamówienia nazwana „Przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) i budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Godynice” obejmuje: 1) przygotowanie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia „Budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Godynice” w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia, ( w razie potrzeby przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko), 2) opracowanie operatu wodno prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego (budowę studni głębinowej nr 2) i szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z istniejącego ujęcia (studni nr 1) i ujęcia nowego (studni nr 2), 3) budowa studni głębinowej nr 2 wraz z obudową studzienną i wyposażeniem, Uwaga! „w razie potrzeby” przed przystąpieniem do budowy studni nr 2 (obudowy ujęcia wód podziemnych) uzyskać stosowne pozwolenie na jej budowę, (zamawiający posiada projekt budowy studni głębinowej nr 2 wraz z obudową studzienną, w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na jej budowę istnieje możliwość wykorzystania istniejącej dokumentacji poprzez wprowadzenie ewentualnego jej uaktualnienia), 4) przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody polegającej w szczególności na: a) demontażu 1 (jednego) z układu z dwóch istniejących hydroforów na stacji, b) rozbiórki istniejącej i wykonanie nowej napowierzchniowej obudowy studziennej dla studni nr 1 wraz z armaturą technologiczną i wykonaniem opaski z kostki betonowej, c) budowa zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) o pojemności V = 150 m3 doposażoną w sondę hydrostatyczną, d) instalacji zespołu pomp II stopnia w budynku SUW z nową pompą płuczącą na potrzeby płukania istniejących filtrów ciśnieniowych wodą uzdatnioną, ujmowaną z kolektora ssawnego pompowni II stopnia, e) wykonanie rurociągu odprowadzającego wody spustowe i przelewowe ze zbiornika wyrównawczego do sieci kanalizacyjnej, f) wykonanie rurociągu podłączenia zbiornika wyrównawczego do instalacji wodociągowej na terenie działki, g) budowa nowej zewnętrznej instalacji wodociągowej pomiędzy studnia nr 1, a budynkiem SUW, h) budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej i sterowniczej pomiędzy studnią głębinową nr 1, a budynkiem SUW, Przedmiot zamówienia nie obejmuje pozycji 2.3 przedmiaru robót – branża elektryczna - element – Prace zewnętrzne do odstojnika popłuczyn, (ppkt od nr 2.3.1 – do nr 2.3.5). Zamawiający już zrealizował przedmiotowy element robót. i) wymiana wewnętrznego rurociągu na dn 150 i zewnętrznego rurociągu tłocznego na dn 160 podającego wodę na sieć wodociągową, j) rozbudowa instalacji sprężonego powietrza technologicznego wraz z węzłem sprężonego powietrza ( wykonanie nowej instalacji sprężonego powietrza, rozdzielnie sprężonego powietrza, nową sprężarkę technologiczną oraz doposażenie istniejących przepustnic międzykołnierzowych w napędy pneumatyczne w celu automatyzacji pracy stacji), k) doposażenie istniejącego osadnika wód popłucznych poprzez montaż pompy osadnikowej, Przedmiot zamówienia nie będzie obejmował pozycji 1.2.6 przedmiaru robót – w rozdziale – Branża technologiczno-sanitarna - Pompa w osadniku wód popłucznych ppkt nr 1.2.6.1. Zamawiający posiada przedmiotową pompę. Należy tylko dokonać montażu pompy. l) doposażenie układu technologicznego w nową stację dozującą podchlorynem sodu, m) rozbudowa instalacji elektrycznej i budowa instalacji sterowania automatyki urządzeń, (wykonanie rozdzielni technologicznej, wykonanie systemu monitoringu pracy urządzeń oraz archiwizacji i wizualizacji stacji uzdatniania wody, stanowisko komputerowe zlokalizować w siedzibie Urzędu Gminy w Brąszewicach) n) wykonanie nowej opaski z kostki betonowej wokół budynku o) wykonanie utwardzenia terenu od furtki do ostatnich drzwi budynku stacji, p) wymiana ogrodzenia terenu stacji od strony drogi gminnej z wykonaniem bramy wjazdowej i furtki wejściowej z siatki na ogrodzenie panelowe, r) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, prób, odbiorów i badań (2 badania bakteriologiczne wody z wynikiem pozytywnym w odstępach 7-10 dniowych wykonanych w pełnym monitoringu przeglądowym) mających na celu sprawdzenie zgodności wykonanych elementów robót z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich przepisów i norm, a także zapewnienie wszelkich niezbędnych protokołów pomiarowych do odbioru obiektu, s) wykonanie instrukcji eksploatacji i użytkowania stacji, t) oznakowanie obiektu znakami bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej i u) ewakuacji zgodnymi z PN, wyposażenie budynku w wystarczającą ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, dostępu i oznakowania miejsc ustawienia zgodnie z PN oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i umieszczenia w miejscu widocznym instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych, w) uzyskanie pozytywnych opinii odpowiednich służb państwowych, a w szczególności wymaganych Prawem Budowlanym, Prawem Pracy i Prawem Wodnym, oraz wszelkich niezbędnych dokumentów warunkujących uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, z) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, ż) Uzyskanie pozytywnej oceny higienicznej na zastosowane materiały od Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sieradzu zgodne z art. 12 ust 2 ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 3. Wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót z wyszczególnieniem zakresu robót, terminu realizacji i wartości robót w rozbiciu na dwa lata. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie rzeczowo-finansowym na rok 2017 zostały uwzględnione takie roboty jak: montaż sprężarki do układu napowietrzania, rozdzielnia pneumatyczna z wyposażeniem, wykonanie instalacji zewnętrznych (SUW – Zbiornik), rurociągi kanalizacji technologicznej – przelew i spust ze zbiornika, komora zasuw, budowa zbiornika retencyjnego. Pozostały zakres należy uwzględnić w 2018 roku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45332200-5
Dodatkowe kody CPV: 45315700-5, 45262220-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  
NAZWA: Wykonanie otworu studziennego S-1/16 w miejscowości Godynice
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 109279.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: „GRUBERSKI” Zakład Wiertniczy Jacek Gruberski
Email wykonawcy: biuro@gruberski-studnie.pl
Adres pocztowy: Wola Podłężna, ul. Prosta 2
Kod pocztowy: 62-510
Miejscowość: Konin
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 88031.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 88031.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98892
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2  
NAZWA: Przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) i budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Godynice”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 646628.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy:
HYDRO-MARKO Sp z o.o., Sp. K., Jarocin, 63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 139
Email wykonawcy: biuro@hydro-marko.pl
Adres pocztowy: Jarocin, ul. Wojska Polskiego 139
Kod pocztowy: 63-200
Miejscowość: Jarocin
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 854850.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 769980.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 854850.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WÓJT GMINY
Karol Misiak

Metadane

Źródło informacji:Karol Misiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2017-08-08 15:18:07
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2017-08-08 15:20:11
Ostatnia zmiana:2017-08-08 15:20:22
Ilość wyświetleń:158

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij