Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek


Zarządzenie Nr 7/2018
Wójta Gminy w Brąszewicach
z dnia 5 marca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.) w związku z art. 15 ust. 2a, 2b, 2da, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póź. zm.) oraz § 12 Rocznego programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w następującym składzie:
1) Teresa Gałązka - Przewodnicząca Komisji;
2) Beata Pędziwiatr - Członek Komisji;
3) Mariusz Pędziwiatr - Członek Komisji;
4) Edyta Gęślak - Członek Komisji.

2. Do zadań Komisji należy:
1) analiza złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert;
2) przedłożenie Wójtowi Gminy Brąszewice protokołu z prac Komisji zawierającego opinię o złożonych ofertach oraz rekomendację co do wyboru ofert z propozycją kwoty dotacji.

§ 2. Ustala się Regulamin prac Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy w Brąszewicach z dnia 13 marca 2017 roku w spawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Karol Misiak

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Brąszewice
z dnia 5 marca 20118 r.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Brąszewice, których realizację w roku 2018 wspiera Gmina Brąszewice

§ 1. Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją, jest zespołem powołanym w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brąszewice, których realizację w roku 2018 wspiera Gmina Brąszewice.
§ 2.1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji.
2. Przewodniczący Komisji:
1) Ustala terminy i zwołuje posiedzenia Komisji;
2) Organizuje prace Komisji;
3) Dba o spisanie istotnych informacji i ustaleń;
4) Występuje na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Komisji.
§ 3. Każdy z członków Komisji informowany jest o terminie posiedzenia telefonicznie, bądź listownie, co najmniej 3 dni przed planowaniem posiedzeniem.
§ 4. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej składu. Na każdym z posiedzeń Komisji sporządzana jest lista obecności.
§ 5. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
§ 6. Protokoły posiedzeń Komisji, oświadczenia oraz inne dokumenty przechowywane są w Urzędzie Gminy Brąszewice.
§ 7.1. Członkowie Komisji zobowiązanie są do złożenia pisemnego oświadczenia do opiniowania ofert.
2. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z póź. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
§ 8.1. Komisja podczas obrad sprawdza i ustala, czy oferty odpowiadają wymogom formalnym, dokonuje oceny merytorycznej oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert na każde zadanie.
2. Komisja na podstawie informacji zawartych w ofercie proponuje kwotę dofinansowania poszczególnych zadań zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert.
3. Komisja, przystępując do opiniowania złożonych ofert, dokonuje kolejno następujących czynności:
1) otwiera koperty z ofertami;
2) ustala, które z ofert spełniają warunki formalne określone w ustawie oraz ogłoszeniu o konkursie;
3) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w ustawie oraz ogłoszeniu o konkursie lub zgłoszone po wyznaczanym terminie;
4) rozpatruje merytoryczne oferty spełniające warunki określone w ustawie oraz głoszeniu o konkursie.
4. Komisja dokonuje oceny merytorycznej:
1) ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnianiu podanych informacji;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenia proponowaną jakość zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne;
4) ocenia planowany przez podmiot udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania;
5) ocenia planowany przez podmiot wkład osobowy, rzeczowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków organizacji;
6) analizuje i ocenia realizację zleconych zadań publicznych przez podmiot w latach poprzednich, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
7) ocenia warunki lokalowe niezbędne do realizacji zadania;
8) ocenia doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zadania podobnego typu.
5. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
6. W przypadku równej liczby głosów „za” lub „przeciw” głos decydujący ma przewodniczący Komisji, lub w przypadku jego nieobecności, osoba prowadząca posiedzenie Komisji.
§ 9.1. Komisja sporządza protokół do wszystkich ofert, który podpisują obecni członkowie Komisji.
2. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Wójtowi Gminy Brąszewice.
3. Protokół powinie zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu opiniowania ofert;
2) imiona i nazwiska członków Komisji;
3) nazwy zadań publicznych;
4) liczbę zgłoszonych ofert;
5) wskazania ofert nie odpowiadającym warunkom określonym w ustawie i ogłoszeniu o konkursie;
6) wskazania ofert nie odpowiadającym warunkom określonym w ustawie i ogłoszeniu o konkursie lub zgłoszonym po terminie;
7) ważniejsze ustalenia oraz ewentualne uwagi i wnioski członków Komisji;
8) wskazanie wybranych ofert na realizację, którym proponuje się udzielenie dotacji;
9) wskazanie proponowanej wysokości dotacji;
10) podpisy członków Komisji.
§ 10. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia lub unieważnienia konkursu.

Metadane

Źródło informacji:Karol Misiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2018-03-13 15:48:12
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2018-03-13 15:50:03
Ostatnia zmiana:2018-03-13 15:50:17
Ilość wyświetleń:83

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij