Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

Praca Rady Gminy

 

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.  Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez wójta wykonującego jej uchwały. Wójt i komisje rady pozostają pod kontrolą rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. Na sesjach Rada obraduje i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Sesje zwyczajne odbywają się przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, na podstawie planu pracy. Sesje Rady Gminy odbywają się w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Brąszewicach. W sesjach rady mogą uczestniczyć mieszkańcy.

 

  obrazek Do wewnętrznych organów rady należą:

 

obrazek Przewodniczący,


obrazek
 Wiceprzewodniczący,


obrazek
 Komisje stałe,

obrazek Komisje doraźne powołane do określonych zadań,

 

 

Oprócz uchwał Rada może podejmować:

 

obrazek czynności proceduralne,

obrazek deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

obrazek oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,

obrazek apele - zawierające formalne niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

obrazek opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

 

Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie Gminy Brąszewice tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. Szczegółowy opis przygotowania sesji i jej przebiegu określa rozdział  pkt.  Statutu Gminy Brąszewice.

 

obrazek  Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
         gminy, o ile ustawy nie stanowią  inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 

obrazek uchwalanie statutu gminy,

obrazek ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

obrazek powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

obrazek uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

obrazek uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

obrazek uchwalanie programów gospodarczych,

obrazek ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

obrazek podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

obrazek podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

obrazek emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

obrazek zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

obrazek ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

obrazek tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

obrazek określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

obrazek tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

obrazek ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

obrazek określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

obrazek podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym,

obrazek podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

obrazek podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

obrazek podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

obrazek nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

obrazek podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

obrazek stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Sylwester Domagała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Lipka
Data wprowadzenia:2006-05-18 15:25:50
Opublikował:Mariusz Lipka
Data publikacji:2006-05-18 15:40:05
Ostatnia zmiana:2010-12-02 12:20:26
Ilość wyświetleń:4059

Urzad Gminy, ul. Starowiejska 1, 98-277 Braszewice
Tel. 43 821 17 78, fax. 43 821 18 73
Czynny od poniedzialku do piatku od 8:00 do 16:00
e-mail: ug_braszewice@wp.pl


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij