Brąszewice, dnia 24 września 2018 r.

OSSiO.0002.XLVIII.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 1 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Brąszewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Mikołaja w Chajewie”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Żurawiu”.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 4 września 2018 r.

NZ: OSSiO.0002.XLVII.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późniejszymi zmianami)
zwołuję nadzwyczajną
XLVII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 6 września 2018 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XLVII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 13 czerwca 2018 r.

OSSiO.0002.XLVI.2.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późniejszymi zmianami) zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brąszewice za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brąszewice absolutorium za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Brąszewice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brąszewice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brąszewice.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 16 maja2018 r.

OSSiO.0002.XLV.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późniejszymi zmianami) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 23 maja 2018 roku (środa) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Brąszewice za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Sieradzkiego.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 18 kwietnia 2018 r.

NZ: OSSiO.0002.XLIV.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późniejszymi zmianami) zwołuję nadzwyczajną XLIV Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 09:30 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XLIV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2018-2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Brąszewice
Grażyna Dobruchowska


Brąszewice, dnia 16 marca 2018 r.

OSSiO.0002.XLIII.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późniejszymi zmianami) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 23 marca 2018 roku (piątek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XLIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Brąszewice.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2017 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Brąszewice za 2017 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brąszewicach za 2017 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brąszewice w roku 2017.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brąszewice w roku 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brąszewice na rok 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brąszewice na rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Brąszewice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
15. Sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych na dofinansowanie budowy studni wierconych i przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości położonych na terenie Gminy Brąszewice za rok 2017.
16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brąszewice na rok 2018.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brąszewice dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brąszewice.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Brąszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Brąszewice na obwody głosowania.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 19 luty 2018 r.

NZ: OSSiO.0002.XLII.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późniejszymi zmianami)
zwołuję nadzwyczajną
XLII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 roku (wtorek) o godz. 10:00
w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XLII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 11 stycznia 2018 r.

OSSiO.0002.XLI.1.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XLI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w WPF Gminy Brąszewice na lata 2018-2029.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 21 grudnia 2017 r.

OSSiO.0002.XL.1.2017

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 roku (piątek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XL sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XXXIX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały przyjęcia planu pracy Rady Gminy Brąszewice i jej organów na 2018 rok.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam SowizdrzałBrąszewice, dnia 7 grudnia 2017 r.

OSSiO.0002.XXXIX.2.2017

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2018 – 2029.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brąszewice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brąszewice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Bernadetty Soubirous w Trzcince”.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


 Brąszewice, dnia 30 listopada 2017 r.

OSSiO.0002.XXXIX.1.2017

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2018 – 2029.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brąszewice.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 6 listopada 2017 r.

OSSiO.0002.XXXVIII.1.2017

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/145/2017 Rady Gminy Brąszewice z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2017-2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Bernadetty Soubirous w Trzcince”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brąszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Brąszewicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Godynicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Godynicach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Żurawiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Żurawiu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brąszewice.
17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz wyników sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2016/2017.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


 Brąszewice, dnia 24 sierpnia 2017 r.

NZ: OSSiO.0002.XXXVII.1.2017

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję nadzwyczajną XXXVII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 roku (piątek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXVI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Lasami Państwowymi do wykonania przebudowy drogi leśnej pożarowej Nr 9, 9A w Leśnictwie Orły, Nadleśnictwo Złoczew.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 02 czerwca 2017 r.

NZ: OSSiO.0002.XXXVI.1.2017

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2017 roku (piątek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brąszewice za 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brąszewice absolutorium za 2016 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 11 maja 2017 r.

NZ: OSSiO.0002.XXXV.1.2017

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Brąszewice za 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2017-2029.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Brąszewice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brąszewicach”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brąszewice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brąszewice.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 29 marca 2017 r.

NZ: OSSiO.0002.XXXIV.1.2017

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami)
zwołuję nadzwyczajną XXXIV Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 31 marca 2017 roku (piątek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/141/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie funduszu sołeckiego.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 9 marca 2017 r.

NZ: OSSiO.0002.XXXIII.1.2017

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 16 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Brąszewice.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2016 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Brąszewice za 2016 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brąszewicach za 2016 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brąszewice w roku 2016.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brąszewice w roku 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brąszewice na rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brąszewice na rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brąszewice na rok 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brąszewicach”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brąszewice.
18. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 8 luty 2017 r.

NZ: OSSiO.0002.XXXII.1.2017

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 15 luty 2017 roku (środa) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brąszewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie współfinansowania kosztów wynagrodzenia pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sieradzu.
9. Sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych na dofinansowanie budowy studni wierconych  i przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości położonych na terenie Gminy Brąszewice za rok 2016.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 20 stycznia 2017 r.

NZ: OSSiO.0002.XXXI.1.2017

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję nadzwyczajną XXXI Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2017 roku (wtorek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/125/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Brąszewice, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brąszewice na lata 2017 – 2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/118/2016 Rady Gminy Brąszewice z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


 Brąszewice, dnia 22 grudnia 2016 r.

NZ: OSSiO.0002.XXX.1.2016

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 roku (czwartek) o godz. 11:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. odjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Brąszewice i jej organów na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Brąszewice, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam SowizdrzałBrąszewice, dnia 8 grudnia 2016 r.

NZ: OSSiO.0002.XXIX.2.2016

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 roku (czwartek)  o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2017 – 2029.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 1 grudnia 2016 r.

NZ: OSSiO.0002.XXIX.1.2016
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2017 – 2029.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 24 listopada 2016 r.

NZ: OSSiO.0002.XXVIII.1.2016

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brąszewice na lata 2016-2029.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


 Brąszewice, dnia 24 październik 2016 r.

NZ: OSSiO.0002.XXVII.1.2016

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 31 października 2016 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brąszewice do Stowarzyszenia „TAK dla Kopalni Złoczew”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony dla stanowiska długosza królewskiego uznanego za pomnik przyrody.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz wyników sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2015/2016.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 5 października 2016 r.

NZ: OSSiO.0002.XXVI.1.2016

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami)
zwołuję nadzwyczajną
XXVI Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 6 października 2016 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 13 września 2016 r.

NZ: OSSiO.0002.XXV.1.2016

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję  XXV Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 20 września 2016 roku (wtorek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brąszewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie współfinansowania kosztów wynagrodzenia pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sieradzu.
8. Dyskusja na temat utworzenia Ośrodka rehabilitacji zwierząt dziko występujących na nieruchomości położonej w miejscowości Wojtyszki.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 23 sierpnia 2016 r.

NZ: OSSiO.0002.XXIV.1.2016

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję nadzwyczajną XXIV Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Sieradzkim do wykonania zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Brąszewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2016-2029.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 23 czerwca 2016 r.

NZ: OSSiO.0002.XXIII.1.2016

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Brąszewice na lata 2016-2029.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brąszewice.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 16 maja 2016 r.

NZ: OSSiO.0002.XXII.2.2016

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 23 maja 2016 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brąszewice za 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brąszewice absolutorium za 2015 rok.
7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Brąszewice za 2015 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  wydzierżawienia lokalu użytkowego położonego  w miejscowości Brąszewice, ul. Sieradzka 100 na okres 10 lat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Brąszewice na lata 2016-2029.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


 Brąszewice, dnia 6 maja 2016 r.

NZ: OSSiO.0002.XXII.1.2016

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 23 maja 2016 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brąszewice za 2015 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brąszewice absolutorium za 2015 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 10 marca 2016 r.

NZ: OSSiO.0002.XXI.1.2016

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 17 marca 2016 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie przez Wojewodę Łódzkiego Medali za Długoletnią Służbę.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Brąszewice.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brąszewice w roku 2015.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brąszewice w roku 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brąszewice na rok 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brąszewice na rok 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brąszewice na rok 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt dziko występujących na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Wojtyszki nr 18.
16. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
17. Sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych na dofinansowanie budowy studni wierconych i przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości położonych na terenie Gminy Brąszewice za rok 2015.
18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2015 rok.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 1 marca 2016 r.

NZ: OSSiO.0002.XX.1.2016

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późniejszymi zmianami)
zwołuję nadzwyczajną XX Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 3 marca 2016 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 3 luty 2016 r.

NZ: OSSiO.0002.XIX.1.2016

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późniejszymi zmianami) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 10 luty 2016 roku (środa) o godz. 13:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Brąszewice i jej organów na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brąszewice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brąszewice.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 13 stycznia 2016 r.

NZ: OSSiO.0002.XVIII.1.2016

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późniejszymi zmianami)
zwołuję
XVIII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2016 roku (środa) o godz. 12:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot darowizny.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 22 grudnia 2015 r.

NZ: OSSiO.0001.XVII.1.2015

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późniejszymi zmianami)
zwołuję
XVII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 roku (środa) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Brąszewice, które w roku 2015 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 10 grudnia 2015 r.

NZ: OSSiO.0002.XVI.2.2015

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późniejszymi zmianami)
zwołuję
XVI Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2016 – 2029.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1708E i 1705E w miejscowości Zwierzyniec, gm. Brąszewice.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 3 grudnia 2015 r.

NZ: OSSiO.0002.XVI.1.2015

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późniejszymi zmianami)
zwołuję
XVI Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2016 – 2029.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 19 listopada 2015 r.

NZ: OSSiO.0002.XV.1.2015

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję XV Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 roku (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz wyników sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2014/2015.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam SowizdrzałBrąszewice, dnia 21 września 2015 r.

NZ: OSSiO.0002.XIV.1.2015

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w dniu 28 września 2015 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja z wykonania budżetu i zadań gminy za I półrocze 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 28 sierpnia 2015 r.

NZ: OSSiO.0002.XIII.1.2015

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję w dniu 4 września 2015 roku (piątek) o godz. 10:00 XIII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


 Brąszewice, dnia 9 lipiec 2015 r.

NZ: OSSiO.0002.XII.1.2015

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami)
zwołuję
w dniu 16 lipca 2015 roku (czwartek) o godz. 10:00 XII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 18 czerwiec 2015 r.

NZ: OSSiO.0002.XI.1.2015

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami)
zwołuję
w dniu 25 czerwca 2015 roku (czwartek) o godz. 10:00 XI Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brąszewice.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 11 czerwiec 2015 r.

NZ: OSSiO.0002.X.2.2015

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami)
zwołuję
w dniu 18 czerwca 2015 roku (czwartek) o godz. 10:00 X Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad X sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brąszewice za 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brąszewice absolutorium za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2015-2029.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 3 czerwiec 2015 r.

NZ: OSSiO.0002.X.1.2015

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami)
zwołuję w dniu 18 czerwca 2015 roku (czwartek) o godz. 10:00 X Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad X sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brąszewice za 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brąszewice absolutorium za 2014 rok.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


 Brąszewice, dnia 15 maja 2015 r.


NZ: OSSiO.0002.IX.1.2015

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami)
zwołuję
w dniu 22 maja 2015 roku (piątek) o godz. 10:00 IX Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr VI/25/2015 Rady Gminy Brąszewice z dnia 19 lutego 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2015 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2015 – 2029.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości oznaczonej numerem działki 173/2 położonej w miejscowości Tomczyki, obręb ewidencyjny Sokolenie.
12. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brąszewicach oraz ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Brąszewice z 2014 r.
13. Informacja z realizacji Gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny za 2014 r.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam SowizdrzałBrąszewice, dnia 23 kwietnia 2015 r.

NZ: OSSiO.0002.VIII.1.2015

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami)
zwołuję
w dniu 30 kwietnia 2015 roku (czwartek) o godz. 9:00 VIII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brąszewice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA WIELUŃSKA”
7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 18 marca 2015 r.

NZ: OSSiO.0002.VII.1.2015

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami)

zwołuję

w dniu 25 marca 2015 roku (środa) o godz. 10:00 VII Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad V i VI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2015-2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Brąszewicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brąszewice na rok 2015.
11. Sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości położonych na terenie Gminy Brąszewice za rok 2014.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał


Brąszewice, dnia 12 luty 2015 r.

NZ: OSSiO.0002.VI.1.2015

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami)

zwołuję

w dniu 19 lutego 2015 roku (czwartek) o godz. 10:00 VI Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brąszewice w roku 2014.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brąszewice w roku 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brąszewice na rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brąszewice na rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w 2015 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2015 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2015-2029.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał

 


Brąszewice, dnia 5 luty 2015 r.

NZ: OSSiO.0002.V.1.2015

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami)
zwołuję w dniu 12 lutego 2015 roku /czwartek/ o godz. 10:00 V Sesję Rady Gminy Brąszewice, która odbędzie się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad III i IV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Brąszewice na 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego składającej się z Planu Rozwoju ZOF oraz Koncepcji Zagospodarowania ZOF
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brąszewice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brąszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.
10. Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
11. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał