Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Godynice


Brąszewice, dn. 31.10.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Brąszewice
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Brąszewice.

Nr działki Oznaczenie nr KW

Pow. działki

Położenie nieruchomości /obręb ewidencyjny/

Cena wywoławcza
/w zł/

Wadium
/w zł/

Wysokość minimalnego postąpienia
w zł

742/2
KW 45469

0,0100 ha

Godynice

1000,00

100

10

742/3
KW 45469

0,0600 ha

Godynice

6000,00

600

60

Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2012r. o godz. 11:00  w budynku Urzędu Gminy Brąszewice.

1. Termin poprzedniego przetargu: 16.10.2012r.

2. Opis nieruchomości:
Działki położone w Godynicach, w centralnej części wsi, w dalszym otoczeniu kompleks leśny, tereny rolnicze, cmentarz, kościół.
Działki wąskie w kształcie prostokątów, krótszymi bokami graniczące ze sobą. Działka nr 742/3 bez dostępu do drogi publicznej, od strony zachodniej działki graniczą z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz działką gminną stanowiącą dojazd do drogi publicznej.
Z pozostałych stron działki graniczą z nieruchomością zabudowaną oznaczoną numerem działki 742/1. Teren działek nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, lecz posiadający łatwy dostęp do energii elektrycznej, sieci wodociągowej i sieci telefonicznej.

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
Dla przedmiotowych działek brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brąszewice działki znajdują się w terenach zabudowy istniejącej (zagrodowej, mieszkaniowej i usług).

4. Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 27 listopada 2012r. wniosą wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli, stanowiące 10% ceny wywoławczej, na konto Urzędu Gminy w Brąszewicach Brąszewice nr: 18 92560004 1300 3766 2000 0050

Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu wadium na podane wyżej konto.
• wadium winno być wniesione w pieniądzu, a dowód wniesienia wadium przez uczestnika  przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
• wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza  się na poczet ceny nabycia nieruchomości
• pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w każdej sytuacji
 wymienionej w § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 207, poz. 2108)
• wadium wniesione w innej formie rozliczone jest wg zasad z § 4 ust. 9 ww. rozporządzenia.

5. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23%.

6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
7. Cena zakupu nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

8. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
 zwrotowi.

10. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu bądź żaden z uczestników nie zaoferuje minimalnego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

11. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie do publicznej wiadomości /w sposób określony w pkt. 10/ informację o odwołaniu przetargu.

12. Nieruchomość można oglądać zawsze, a z przedstawicielem właściciela po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej do dnia wpłaty wadium.

13. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a także podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu www.braszewice.bip.net.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty  w miejscowości Godynice.

14. Szczegółowych informacji w zakresie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Brąszewice, pokój nr 5, w godzinach urzędowania lub telefonicznie pod numerem telefonu 043 821 17 78.

Wójt Gminy
Karol Misiak

Metadane

Źródło informacji:Anna Morawska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2012-10-31 15:00:06
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2012-10-31 15:02:18
Ostatnia zmiana:2012-10-31 15:03:05
Ilość wyświetleń:1118

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij